Cursusvoorwaarden

STANDAARDBEPALINGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Onderneming: Typen Tubbergen. Of Mevr. R. Rietberg, of Mevr. E. Olde Nordkamp of Mevr. J. Slot.
 2. Opdrachtgever: Degene die met de onderneming een overeenkomst sluit c.q. heeft gesloten.
 3. Cursist: Opdrachtgever of een door de opdrachtgever aan te wijzen natuurlijk persoon.

Artikel 2 – Afsluiten overeenkomst

De overeenkomst tussen de onderneming en de opdrachtgever kan slechts tot stand komen indien opdrachtgever de overeenkomst sluit met Typen Tubbergen. De overeenkomst wordt door de onderneming bevestigd. Na datum van verzending heeft de opdrachtgever zeven dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren. Daarna is de over­eenkomst bindend, tenzij de opdrachtgever of de onderneming een beroep doen op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.

Artikel 3 – Toepasselijkheid/werkingsfeer Standaardbepalingen en Algemene Voorwaarden.

Deze Standaardbepalingen en Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderne­ming en de opdrachtgever. Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden overeenkomen. Indien en voor zover van één of onderdelen van deze Standaardbepalingen en Algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de Standaardbepalingen en Algemene Voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding be­houden.

Artikel 4 – Betaling

 1. Betaling dient te gebeuren door vooruitbetaling via de bank of à contant. Indien gewenst is betaling in twee termijnen mogelijk. Hierover worden individuele afspraken gemaakt.
 2. Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met deelname van de cursist aan het examen, moeten de examenkosten uiter­lijk één week voor de examendatum via bank of à contant zijn voldaan. Wanneer de betaling niet op tijd vol­daan is, kan er geen deelname aan het examen plaatsvinden.
 3. Bij uitzondering is betaling in meerdere termijnen mogelijk. (zie Artikel 3)
 4. Een door de opdrachtgever aan de onderneming vooruitbetaalde som wordt door de onderneming niet gerestitueerd.

Artikel 5 – Niet tijdige betaling

Van niet tijdige betaling is sprake indien de opdrachtgever in gebreke blijft enige termijn, geheel of gedeeltelijk, tij­dig te voldoen. Indien de opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de onderneming gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten bevatten zowel de ge­rechtelijke als buitengerechtelijke kosten. De opdrachtgever/cursist is dan uitgesloten van deelname aan de lessen en/of het examen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de betalingsverplichting, zal de onderneming het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te annuleren/ontbinden

Het niet volgen van de lessen ontheft de opdrachtgever niet van betalingsverplichting.

Artikel 6 – Cursusverloop

 1. De onderneming heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de opdrachtgever/cliënt, de planning van de lestijden met één uur kan worden verschoven en de startdatum met 4 weken.
 2. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, kan de les worden verschoven, waardoor de einddatum (exa­mendatum) ook zal verschuiven.
 3. De onderneming behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
 4. De opdrachtgever stelt de onderneming voor de eerste les schriftelijk op de hoogte van eventuele bijzon­dere omstandigheden betreffende de cursist, die van belang zijn voor het goed volgen van de lessen computertypen (duidelijk invullen van de betreffende vraag op het aanmeldingsformulier). Wanneer dit achterwege blijft aanvaardt de onderneming geen aansprakelijkheid indien de lessen/resultaten door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens ver­lopen.
 5. De opdrachtgever is verplicht de onderneming van iedere adres- of e-mailwijziging schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stel­len.
 6. De cursist maakt tijdens de les gebruik van de computerapparatuur van de leslocatie. Thuis dient de cursist te oefe­nen op de eigen computer/laptop met printmogelijkheid. Indien met een laptop wordt gewerkt is aansluiting van een extern toetsenbord verplicht.
 7. De onderneming is niet verantwoordelijk voor computerproblemen bij de cursist thuis.
 8. De opdrachtgever dient afwezigheid schriftelijk per mail of telefonisch te melden. Niet gevolgde lessen kunnen, mits tijdig gemeld en, als het mogelijk is, worden ingehaald. Wanneer de afwezigheid veroorzaakt wordt door ziekte wordt, indien nodig, overleg gepleegd over het te maken huiswerk.
 9. De opdrachtgever/ouder(s)/verzorger dient toe te zien dat de cursist het opgegeven huiswerk maakt en inlevert. Via een (automatisch) e-mailbericht worden ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de vorderingen van de cursist.
 10. De onderneming meldt de cursist aan voor het extern examen van de VSLM. Examengarantie/diplomagarantie wordt door de onderne­ming derhalve niet geboden.
 11. Indien een cursist aan het eind van de cursus de minimum exameneis niet haalt, en wel altijd het opgegeven huis­werk heeft gemaakt krijgt hij/zij de gelegenheid om 2 extra lessen te volgen.
 12. Na les 10 zal advies plaatsvinden over deelname aan het examen. Wanneer de cursist naar aanleiding van een nega­tief advies afziet van deelname aan het examen, krijgt de cursist, aan het einde van de cursus een certificaat van deelname van de onderneming. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en al het huiswerk is inge­leverd.
 13. Het lesmateriaal krijgt de cursist in bruikleen, maar blijft eigendom van de onderneming. Ook de eventueel apart op stencils aangeboden extra oefenstof blijft eigendom van de onder­neming en dient op de dag van het examen te worden ingeleverd
 14. Uiteraard behandelt de onderneming de persoonsgegevens alleen voor intern gebruik. Er wordt vertrouwelijk mee om­gegaan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. De onderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, diefstal (verlies daaronder begre­pen) aan goederen van de opdrachtgever/cursist en of aan derden.
 2. Indien de opdrachtgever/cursist enigerlei schade aan goederen van de onderneming en/of derden toebrengt, is de op­drachtgever/cursist hiervoor aansprakelijk.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: Elke van de wil van de onderneming onafhankelijk ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.
 2. In geval van overmacht is de onderneming gerechtigd de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, als ontbonden te be­schouwen zonder enige schadevergoeding jegens opdrachtgever/cursist te zijn gehouden.
 3. In geval van overmacht heeft de onderneming het recht om de overeenkomst te annuleren/ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 9 – Klachten

Indien opdrachtgever niet tevreden is over de onderneming kan de opdrachtgever een klacht indienen. Dit kan schrifte­lijk per brief of per e-mail. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door de onderneming opgelost kan worden, zal een derde ingeschakeld worden (arbitragecom­missie van de Vereniging van Staatsgediplomeerde Leraren – VSLM).

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze Standaardbepalingen en Algemene voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de Standaardbepalingen en Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede geschillen die hier uit kunnen voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.